Pri plačilu komunalnega prispevka med občinami 500-odstotne razlike
Štajerski Tednik
Tipografija

Plačilo komunalnega prispevka je eden izmed večjih stroškov gradnje. Izračunava se glede na velikost objekta in zemljišča. Izračun je odvisen od komunalne opremljenosti območja in vrednosti komunalne infrastrukture: cest z javno razsvetljavo in pločniki, vodovoda, kanalizacije, objektov za ravnanje s komunalnimi odpadki (ekološki otoki, zbirni centri …), javnih površin (parki, parkirišča), plinovodnega in toplovodnega omrežja ...

Občina vrednost komunalne infrastrukture določi v Programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki je podlaga za izračun prispevka. Že pri pripravi ocene vrednosti komunalne infrastrukture imajo občine veliko manevrskega prostora. Vrednost lahko določijo glede na dejanska vlaganja ali glede na vrednost premoženja, kot jo vodijo v računovodskih izkazih. Od ocene vrednosti infrastrukture (skupnih stroškov) so občine dolžne odšteti sredstva, ki so jih za investicije pridobile iz evropskih ali državnih virov. Tako pridejo do izračuna obračunskih stroškov, na podlagi katerih se zavezancem izračunava komunalni prispevek. Nadalje lahko občina višino komunalnega prispevka regulira še z obračunskimi območji ter faktorji namembnosti oz. dejavnosti.

Marsikje bi se občani lahko pritožili

Program opremljanja mora občina pripraviti najkasneje v šestih mesecih po sprejemu občinskega prostorskega načrta (OPN). Če tega ne sprejme, je dolžna investitorjem dajatev komunalnega prispevka zaračunavati po državnem pravilniku. Po tem pravilniku je prispevek praviloma nižji od občinskega izračuna in znaša 2.900 evrov. Po državnem pravilniku so komunalni prispevek nekaj časa zaračunavali v občini Ormož. Tudi danes ima marsikatera občina administrativne podlage za izračun prispevka neurejene in je vprašljivost zaračunavanja le-tega pravno vprašljiva. Občini Dornava in Kidričevo sta OPN sprejeli leta 2013. Prva komunalni prispevek obračunava na podlagi Programa iz leta 2011, druga iz leta 2009. V teh dveh občinah bi lahko zavezanci za plačilo zahtevali, da se jim prispevek zaračuna po državnem pravilniku, saj občina pol leta po sprejemu OPN ni pripravila in potrdila novega Programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Ponekod olajšave, ki jih zakon ne dovoljuje

V uredništvu Štajerskega tednika smo za izračun komunalnega prispevka zaprosili občine na območju Sp. Podravja, pa tudi mestne občine iz vse Slovenije. Iz podatkov, ki smo jih zbrali iz več kot 30 občin, izhaja, da je področje obračuna komunalnega prispevka zelo neurejeno. Občine se zakonsko predpisanih rokov za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč (pol leta po sprejemu OPN) v številnih primerih sploh ne držijo, številne pri izračunu upoštevajo olajšave, ki jih po zakonodaji sicer ne bi smele.

Vzorčni primer izračuna komunalnega prispevka, ki so nam ga občine posredovale, temelji na predpostavki, da investitor zgradi enostanovanjsko hišo velikosti 150 m2 na zemljišču velikosti deset arov. Med mestnimi občinami bi najvišji prispevek v tem primeru plačali v Celju, Kopru in Kranju. Mestna občina Ptuj je po tem, ko je lani jeseni sprejela OPN in nato še Program opremljanja, med ugodnejšimi. Med podeželskimi občinami na območju Sp. Podravja ima najvišji komunalni prispevek občina Markovci (14.000 evrov), medtem ko se v večini občin višina dajatve giblje okrog 4.000 evrov. V nekaterih občina je izračun nekoliko višji in znaša tudi do 6.000 evrov, v drugih nižji in znaša okrog 3.000 evrov.

Pri izračunu komunalnega prispevka smejo občine priznati določene olajšave.

Višina komunalnega prispevka v mestnih občinah Slovenije

Višina komunalnega prispevka v občinah Spodnjega Podravja

Preberite več v Štajerskem Tedniku

aplikacija

appstore  googleplay

radioptuj300